در حال بارگذاری ...
جمعه 24 اردیبهشت 1400
 • شماره دانشجویی دانشجویان ورودی بهمن 992

  شماره دانشجویی نام شخص نام خانوادگی نام پدر رشته مقطع کد ترم ورودی
  99211052319001 جاوید اب داری محمد صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052215001 رضا ابجقانی رجبعلی اجرای ساختمان های بتنی کاردانی 992
  99211052319002 مرتضی ابراهیمی محمدمهدی صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241001 سیدعلی ابوالعلائی سیدمسعود مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308001 علی ابوئی مهریزی مرتضی حسابداری کاردانی 992
  99221052229001 مهدی احمدپور علیرضا علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308002 جواد احمدی بریوانلو محمد حسابداری کاردانی 992
  99221052229026 مصطفی اذرشاد علی اصغر علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052319004 علی اذری شفیع حسینعلی صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052319005 امیرمحمد ارام قاسم صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052319006 مجتبی ارانه نقندر غلامرضا صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052312001 مهدی اردمه احمد جوشکاری کاردانی 992
  99221052229027 محمد ازبک زایی موسی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052241002 مسعود اسماعیل پورفدافن مهدی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052312001 سجاد اسماعیلی عباس جوشکاری کاردانی 992
  99210052217001 سجاد اسماعیلی عباس صنایع فلزی- جوشکاری کاردانی 992
  99210052308001 علی اسماعیلی سهل ابادی غلامرضا حسابداری کاردانی 992
  99210052308002 علیرضا افتخاری برسی سعید حسابداری کاردانی 992
  99221052151003 رضا افقهی محمد مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312002 سجاد اکبریان حسن جوشکاری کاردانی 992
  99211052319007 مهدی اکبریان محمدابادی علی اصغر صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241003 مهدی الماسی زفره ناصرقلی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052241023 محمدرضا امینی سعید مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229028 محمدجواد اوحدی رضا علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052106010 امیر اورعی سقا محمدرضا گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99211052308003 مرتضی ایادطارق ایاد حسابداری کاردانی 992
  99210052308003 یاسر ایزدی علی اکبر حسابداری کاردانی 992
  99211052319003 امیرحسین آخته اکبرآبادی اسماعیل صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052312032 سیدحمیدرضا آل رسول سیدعلیرضا جوشکاری کاردانی 992
  99211052319008 محمدامین بااطلاع غلامحسن صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052312003 رضا باغجری احمد جوشکاری کاردانی 992
  99211052320024 امیرحسین باغچیقی یونس صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052151004 محمد بایسته پرنده نعمت اله مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229029 عارف بایستی گرامی علیرضا علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308004 حمیدرضا بایگی سعید حسابداری کاردانی 992
  99211052312004 حسین بجنویی قربانعلی جوشکاری کاردانی 992
  99211052320001 محمد بحری عبدالجلیل صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052229030 محمد برات پور رضا علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99220052229002 سینا برادرکاخکی جواد علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308005 یاسین برزگر جلیل حسابداری کاردانی 992
  99211052320002 محسن بسریان عبدل صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052229002 امیر بشاش جعفراباد حسنعلی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052320003 میلاد بلوچ فیض محمد صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052319009 محمدحسین بنی اسدی قاسم صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052229003 مهدی بهابادی نژاد محمدرضا علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308004 امیرحسین بیات حامد حسابداری کاردانی 992
  99221052151005 مهدی بیات حسینعلی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052320004 امیرمحمد بیگ داد علی اکبر صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052229004 امیرحسین پاسبان محمود علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052319010 مصطفی پاکدل علی صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052320005 محمدشریف تراویده دادکریم صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052320006 علیرضا توحیدی فیض محمد صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052241024 مرتضی توسلی عسگری مجید مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229005 مرتضی توکلی فرد جهانگیر علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229025 محسن ثنائی رجبعلی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052106001 علی جاوند ناصر گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99221052229006 امیر جباری مهدی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312005 رضا جباری غلامحسین جوشکاری کاردانی 992
  99221052229024 امین جعفری علی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052319011 جلال جعفری حسن صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052229007 محمدرضا جهانشیری خانواز علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052320007 متین جوانمرد مهدی صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052320008 محمدحسین چتراور صاحبعلی صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052229008 محمدرضا چراغی برات اله علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308005 ابوالفضل حاتمی محمدحسین حسابداری کاردانی 992
  99211052312006 محمدرضا حاجیانی براتعلی جوشکاری کاردانی 992
  99211052319012 مرتضی حاصلخواه حمید صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052320009 حسین حافظعباس زاده علی صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052229009 مصطفی حافظی زاوه هاشم علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312007 فتح اله حبیبی گوجه حجت اله جوشکاری کاردانی 992
  99221052241025 سیداصغر حسنیان گرو سیدداود مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308006 امیر حسینائی علیرضا حسابداری کاردانی 992
  99211052106002 سیدیونس حسینی سیدجواد گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99211052319014 مهدی حسینی حسن صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052319013 سیدحمیدرضا حسینی سیدحسین صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052312009 سیدمحمد حسینی سیدجواد جوشکاری کاردانی 992
  99211052312008 سیدحسین حسینی سیدعلی اصغر جوشکاری کاردانی 992
  99221052128002 جلال حسینی اسکندی محمود مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308007 علی حفظی لطف ابادی کریم حسابداری کاردانی 992
  99221052229010 علیرضا حقو حمید علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052106003 مصطفی حقیقی ثانی علی گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99210052308006 جواد حیدری نیک محمد حسابداری کاردانی 992
  99211052319015 محمدحسین خاتمی عبدل آبادی وحید صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99220052151001 محسن خاتمی علی سیاهی علیرضا مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229011 حسین خاکشور غلامرضا علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052106011 مهدی یار خبازیان مهدی گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99221052241004 مهدی خدائی کلاته بالی موسی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308008 سجاد خزاعی فدافن حسن حسابداری کاردانی 992
  99211052308009 شهاب الدین خسروی علی محمد حسابداری کاردانی 992
  99211052106004 حبیب الله خسروی محمد گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99221052241026 محمدرضا خواجه هدایت آبادی عباسعلی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052319016 اردلان خوش نیت رزگی نعمت اله صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052312010 حبیب خیراندیش گشنی حبیب جوشکاری کاردانی 992
  99211052308010 رامین داودی احمد حسابداری کاردانی 992
  99210052308007 الیاس دائمی ضرابی جواد حسابداری کاردانی 992
  99211052319017 محمدرضا درویش محمد صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052229012 علی دستاران عیسی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312011 علی دستانی اصغر جوشکاری کاردانی 992
  99211052319018 رضا دهقانی براتعلی صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052320010 مصطفی دهقانی عباس صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052312013 محمد دهنوی مرتضی جوشکاری کاردانی 992
  99211052312012 مهدی دولت ابادی احمد جوشکاری کاردانی 992
  99211052319019 صالح رجبی محمدجواد صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241005 وحید رجبیان نوقابی علیرضا مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052319020 علی رحمانیان نوراله صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052308011 صادق رحیمی کریم حسابداری کاردانی 992
  99211052319021 محمد رحیمی غلام حسین صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241006 مهدی رحیمی عبدالحمید مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312014 محمدمهدی رحیمی فر علی جوشکاری کاردانی 992
  99211052308012 رضا رخشا حسن حسابداری کاردانی 992
  99211052320011 محمدجواد رزمجو قاسم صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052241007 سجاد رستگارمقدم افصلی محمد مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308008 سیدمحمدمهدی رسولی سیدعلیرضا حسابداری کاردانی 992
  99210052308009 محمد رضایتی سرخ آبادی رضا حسابداری کاردانی 992
  99211052106005 سیدسعید رضایی ثانی سیدمرتضی گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99221052229013 علی رضائی محمدرضا علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229014 حسین رضائی مقدم دوست اباد نظرعلی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052241027 محمدجواد رضی داد ابراهیم مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308013 معین رفعتی دوست محسن حسابداری کاردانی 992
  99221052241028 سجاد رفیعی محمدحسن مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308014 میلاد رفیعی ده سرخی علیرضا حسابداری کاردانی 992
  99221052151001 امیر رفیعی کیا علی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312015 محسن رمضانی حسین جوشکاری کاردانی 992
  99221052241008 الیاس رمضانی معوا فرامرز مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308015 حجت روان بخش اسماعیل حسابداری کاردانی 992
  99210052308010 مهدی روحی احمد حسابداری کاردانی 992
  99211052319022 محمدحسین زارع زاده حمید صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052308016 علیرضا زارعی محمود حسابداری کاردانی 992
  99211052308031 حسین زحمتکش داود حسابداری کاردانی 992
  99211052320012 فرامرز زحمتکش حسن صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99210052308011 امیرحسین زکی علی حسابداری کاردانی 992
  99221052229015 علی زمانی محمدحسین علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312016 امیررضا زندهی محمد جوشکاری کاردانی 992
  99221052241009 احمد زیبائی حسن مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052106006 امیرمحمد زیبنده غلامرضا گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99221052241010 امید زینلیان عصار جعفر مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308012 امیرحسین سادات اقائی رضا حسابداری کاردانی 992
  99211052319023 عرفان ساری هانی صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052319024 جاوید سپاسی راد حیدر صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052308017 امین سجادی فرد غلامعباس حسابداری کاردانی 992
  99211052312017 رضا سرچاهی حسین جوشکاری کاردانی 992
  99211052312018 عباسعلی سرچاهی مصیب جوشکاری کاردانی 992
  99211052319025 مهدی سرگلزائی منکر عارف صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052319026 مهدی سعیدی حسین صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241011 ابوالفضل سلطانی راد رضا مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308013 جواد سلیمانی راد محمدرضا حسابداری کاردانی 992
  99211052308018 ابوالفضل سهرابیان راد عبداله حسابداری کاردانی 992
  99221052229016 امیرعلی سیف فرد سیدحمید علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052320013 ابوالفضل شادمان کیوانلو رضا صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052229017 مهدی یار شادولو مجید علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052319027 محسن شاه نظری عزیزاله صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241029 مرتضی شعبانی فر غلامرضا مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308019 حسین شفیعی رمضانعلی حسابداری کاردانی 992
  99221052128003 یونس شقائی فلاح علی اکبر مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308014 سعید شکوری حمیدرضا حسابداری کاردانی 992
  99211052320014 سعید شمس ابادی امین اله صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052312019 علیرضا شهرکی خسروی مهدی جوشکاری کاردانی 992
  99221052241012 حجت شیری غلامعباس مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229018 ابوالفضل صادق رزق ابادی حمیدرضا علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052320015 عبدالغفور صادقی عبدالصمد صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052128001 قاسم صالح زاده محمود مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308020 یوسف صالحی برده موسی حسابداری کاردانی 992
  99211052320023 محمدرضا صباغیان حمیدرضا صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052229019 پیمان صبوری حسن ابادی محمدحسین علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312020 محمد صدیق احسان جوشکاری کاردانی 992
  99221052151002 حسین صراف احمد مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308015 رضا صفرزاده محمد حسابداری کاردانی 992
  99211052106007 میلاد صمدی مولود گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99221052241013 محسن صهبائی افتخاری محمد مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052319028 ابوالفضل صیفوری مهدی صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052308021 سیدمحمدحسین طاهریان شهری سیداحمد حسابداری کاردانی 992
  99221052241014 سیدسجاد ظریف ثاقب حسینی سیدمهدی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312021 علی ظفری احمد جوشکاری کاردانی 992
  99211052106008 ابوالفضل عباسی هتکه پشتی ناصر گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99211052319029 یونس عبدی حسن صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052312022 علی عبدی مهدی جوشکاری کاردانی 992
  99221052241015 رضا عربی مسعود مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308016 رسول عظیمی علی اصغر حسابداری کاردانی 992
  99211052319030 مهدی علی اصغری محمدابراهیم صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052308024 رضا علی پورمقدم غلام محمد حسابداری کاردانی 992
  99211052308022 سعید علی زاده علی رضا حسابداری کاردانی 992
  99211052308023 مصطفی علی زاده خانچه علی رضا حسابداری کاردانی 992
  99211052319031 علی علیائی شغل آباد محمدرضا صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241016 عماد عنصری فرشاد مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312031 امیرمحمد غلام پور علی جوشکاری کاردانی 992
  99211052308025 مهدی فرازی حمید حسابداری کاردانی 992
  99210052320001 علیرضا فرج پوراودرجی حسن صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052319032 نادر فلاح براتی محمدرضا صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052312023 علی فلاحی قدرت اله جوشکاری کاردانی 992
  99221052229020 سیدمحسن قاانی ابوسعیدی سیدعباس علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308017 احسان قاسمی محمد حسابداری کاردانی 992
  99220052128001 فاضل قاسمی علی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312024 امین قائمی پناه حسن جوشکاری کاردانی 992
  99211052308026 مرتضی قدیریان سعید حسابداری کاردانی 992
  99211052308027 پوریا قربانی مجید حسابداری کاردانی 992
  99211052319033 محمد قربانی قاسم صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241030 حمیدرضا قربانی سعید مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229031 مهدی قربانی شادمهری علی اکبر علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312025 محمدرضا قره چشمه سیاهدشت محمدولی جوشکاری کاردانی 992
  99211052308028 محمد قصیری ساجد حسابداری کاردانی 992
  99210052308018 امیرحسین قلی پور رضا حسابداری کاردانی 992
  99211052319034 جلال قلی زاده قربان محمد صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052319035 محمد کاظمی مراد صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052320016 ابوالفضل کاظمی برج برات محمد صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052308029 حسین کریمی محمد حسابداری کاردانی 992
  99211052320017 امیرمحمد کریمی مهدی صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99221052241017 امیرحسین کریمی علیرضا مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052229021 امیرحسین کلاه درازی قاسم علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052320018 نیما کمایستانی غلامرضا صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052319036 عرفان کولابادی محمد صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052229022 امیرحسین گل شیخی صادق علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308019 امیر گوهری احسان اباد مرتضی حسابداری کاردانی 992
  99221052241031 ارش لشکرنویس تفرشی جلیل مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052151006 سلمان محسنی محمدجواد مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312026 حداد محمدابراهیم حسن جوشکاری کاردانی 992
  99221052241032 محمدجواد محمدزاده محمدرضا مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052308030 محراب محمدنیا رضا حسابداری کاردانی 992
  99211052319037 امید محمدی محمدرضا صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241018 احسان محمودی قشرباطی غلام محمد مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308020 علی مختاری وحیدرضا حسابداری کاردانی 992
  99211052106009 حمیدرضا مرادی ثانی علی گرافیک- گرافیک کاردانی 992
  99211052319038 عباس مسعودی بایرام علی صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052229023 اسماعیل ملائی سدیر علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052319039 سیدمحمدحسین منوری سیدکاظم صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052229032 محمد مهربان پور علی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052241019 امیرعلی موحدان هادی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052320019 سیدمحمدحسن موسوی سیداحمد صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052312027 مهدی مونسی نیا کرم جوشکاری کاردانی 992
  99210052308021 محمد میرزاخان غلامرضا حسابداری کاردانی 992
  99211052319040 امید نادری علی رضا صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052320020 عرفان نادمی گرو حسین صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052319041 مهدی نامدارراد علی صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99211052319042 حسام الدین نجفی حمید صنایع چوب و مبلمان کاردانی 992
  99221052241033 محمدرضا نشیبی رجبعلی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052320021 یونس نقابی محمود صنایع شیمیایی کاردانی 992
  99211052312028 محمدامین نوع پرست رودی درمحمد جوشکاری کاردانی 992
  99221052241020 محمود نوغانی محمدمهدی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052241034 عرفان نوفرستی حسین مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99221052241021 علی نیکوخلق مجید مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99220052229001 علیرضا هروی مرتضی علمی - کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 992
  99211052312030 یاسین همائی حسن جوشکاری کاردانی 992
  99211052312029 مصطفی واحد حسین جوشکاری کاردانی 992
  99221052241022 سعید وفائی حمید مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 992
  99210052308022 فرهاد یاوری محمدامین حسابداری کاردانی 992
  99211052320022 امیرحسین یعقوبی چترودی حمید صنایع شیمیایی کاردانی 992

  نظرات کاربران